FANDOM

LORDYLOLZ

0 Discussion posts
 • LORDYLOLZ

  How many gods are there?

  February 16, 2016 by LORDYLOLZ

  There are a lot of gods in Greek Mythology but what's the number? PLS HELP ME I ONLY KNOW A FEW GODS

  gods i know: Ares, Artemis, Athena, Aither, Astraea, Astraios, Apollo, Ananke, Achelous, Dionysus, hione, Boreas, Notus, Hephaestus, Hera, Zeus, Chronos (Primeval god not titan), Hesperides, Ahlys, Moros, Triton, Poseidon, Hades, Persephone, Demeter, Triptolemus, Thalassa, Gaia, Tartarus, Apollo, Hygeia, Asclepius, Heracles, Muses, Graces, Fates, Thanathos, Pysche, Eros, Aphrodite, Furies, Hecate, Phorcys, Keto, Hemera, Nyx, Deimos, Phobos, Okeanos, Galatea, Nereus, Kymopoleia, Pan, Amphitrite, Delphin, Eurybia, Glaucus, Ino, Proteus, Rhode,, Eos, Zephyrus, Horae, Iris. PLS HELP ME

  Read more >